Wsparcie

Naszych klientów wspieramy kompleksowo, angażując się w zróżnicowane projekty informatyczne.

  • Zachowanie ciągłości pracy

Opracowanie systemowego podejścia do opanowania sytuacji w przypadku awarii i katastrof, umożliwiające utrzymanie ciągłości pracy procesów biznesowych oraz przywracanie do normalnego działania organizacji.

  • Odtwarzanie systemów po awarii

Opracowanie systemów pozwalających w założonym czasie po awarii lub katastrofie powrót do normalnej pracy systemów biznesowych klienta. Systemy odtworzenia po awarii powstają na bazie planu ryzyka opracowanego dla infrastruktury informatycznej.

  • Migracja rozwiązań

Budujemy efektywne i bezpieczne plany migracji systemu A do systemu B. W ramach prac koncepcyjnych przygotowujemy listy procesów objętych migracją wraz ich zamapowaniem oraz opisem systemów, które wspomagają poszczególne etapy procesów. Dodatkowo przeprowadzamy studium wykonalności migracji oraz opracowujemy propozycję harmonogramu projektu wraz z rekomendacją środowiska wdrożeniowego oraz szacowanie wymaganego budżetu.

  • Integracja

Integracja różnych systemów funkcjonujących w ramach środowiska informatycznego jest jedną z kluczowych zagadnień, które powinny być brane pod uwagę podczas tworzenia architektury danego rozwiązania. Nawet przy relatywnie niewielkiej ilości eksploatowanych systemów i niskim stopniu wsparcia dla procesów biznesowych przez istniejące rozwiązania występuje szereg problemów związanych z brakiem integracji: brak spójnego i scentralizowanego źródła danych, konieczność wielokrotnego wprowadzania tych samych danych, rozproszenie informacji i inne.